صفحه اصلی آذربایجان آخرین امید قالیباف هم بر باد رفت / جامعه روحانیت هم از رئیسی حمایت کرد