صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی آش همان است و کشک همان؛ فقط کاسه عوض شده است