صفحه اصلی آذربایجان آقای مطهری در زمینه حصر با سران سه قوه ملاقات و گفت و گو داشتند