Select Page

حکم قطع انگشتان دست ۲ محکوم دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
نام دوبرادر که حکم قطع انگشتان دستشان تایید شده شهاب تیموری، ۳۵ ساله و مهرداد ۳۰ ساله است.
تصور کنید در یک خانواده دو برادر جوان بدون دست! این چه مجازات وحشیانه‌ای است که دو فرد (حتی مجرم!) را تا ابد محروم از امکان کار کردن می‌کند؟ اگر مجازات برای عبرت و جلوگیری از خطاست چرا آنها را ناقص می‌کنید که دیگر امکان بازگشت به جامعه نداشته باشند؟
از آن سو کیف‌قاپان و موبایل دزدان را به اسم اراذل و اوباش در پشت ماشین‌های دولتی در شهرها می‌گردانند و بر سرشان می‌کوبند و تحقیرشان می‌کنند، تا مایه‌ عبرت مردمی شوند که هر روز فقیرتر می‌شوند.
این کار پایین آوردن مقام انسانی است. له کردن غرور و کرامت افراد است. حکومت با این کار به مردم می‌گوید شما هیچ ارزشی ندارید و می‌توانیم اگر خطا کردید شما را هم همینطور از انسانیت پرت کنیم و زیر پا له کنیم!
برای دختران و زنان، جامعه را ناامن‌تر می‌کنند و برای جوانهایی که اعتراض کنند به راحتی آب خوردن #حکماعدام صادر می‌کنند! این همان #جزیرهامنی است که حامیان حکومت از آن دم می‌زدند.
فقر مردم را هر روز در چاهی که حکومت برایشان کنده بیشتر فرومی‌برد. سارقان خرده‌پا را که به خاطر نیاز و از روی بدبختی از روزی دیگران لقمه برمی‌دارند، تنبیه می‌کنند تا سارقان کلان در سایه امنیت قدرت به چپاول ادامه بدهند!
از شما می‌پرسم:
داعش که مردم را از آنها می‌ترساندید چه می‌کرد؟ آیا به جز این بود که داعش هم به خاطر بریدن سر مردم و اجرای احکام سنتی به نام دین، احکامی که قرن‌ها از عمر آن گذشته مشهور بود؟
مردم به تماشای کسانی که به اسم اراذل و اوباش در شهرها گردانده می‌شوند نروید!
به تماشای شکنجه آدمها نروید!
به تماشای اعدام نروید!
فریاد بزنید که این احکام داعشی به شما، اندیشه و کرامت شما ربطی ندارد.
فریاد بزنید که با احکام عصر حجری مخالفید!
از شما می‌خواهم که با بازنشر این فیلمها و تصاویر و نشان دادن چهره آدمها به تخریب شخصیت افراد و عادی شدن این کار کمک نکنید!
از کانال تلگرام شیرین عبادی