صفحه اصلی آذربایجان ادبیات تاتارهای کریمه و ادبیات قره قالپاق با معرفی نمایندگان برجسته ادبی شان/پرویز شاهمرسی