صفحه اصلی آذربایجان ادوار زبان ترکی1- دوره آلتایی مادر (پروتور آلتاییک).2- دوره ترکی مادر (پروتو ترکی).3- دوره