صفحه اصلی جهان تورک ارائه گزارش ١٢ماهه پروژه‌های تملک دارایی- سرمایه‌ای سال ٩٥: چوب حراج به اموال شهرداري