صفحه اصلی آذربایجان امام جمعه مشهد: اگر یک عنصری با انتخابات، مشروعیت سیاسی پیدا کرد اما مشروعیت دینی نداشت، طاغوت است