Select Page

یک زندانی شغل یا رشته تحصیلی ندارد و او را با جرم یا اتهامش شناخته و صدایش می‌زنند. یک زندانی حتی امضا هم ندارد و نمی‌تواند پای هیچ برگه‌‌ای را امضا کند؛ او باید انگشت بزند. او حق بستن کمربند و پوشیدن کفش را ندارد و باید دمپایی به پا کند. ساعت خواب و بیداری او هم دست دیگران است. او مجبور است مانند توفیق یعقوبلو برای بدست آوردن حداقل حقوقش دست به اعتصاب زده و با جان خود بازی کند. در میان همه این نداشته‌ها آنها یک روز از 365 روز تقویم را دارند تا همگی به یادشان بیافتیم. امروزبیست‌ونُه شهریور روز زندانی سیاسی آذربایجان است.