صفحه اصلی آذربایجان اهالی روستای «ماری» زنجان پس از ۱۰ روز با پارو راه روستا را باز کردند + عکس