صفحه اصلی جهان تورک اهتمام ویژه آقای خاص به قاهره؛ آغاز دوره طلایی روابط آمریکا و مصر