صفحه اصلی مقالاتتاریخ اگر دو ترک بهم برسند یک دولت تشکیل می دهند