صفحه اصلی آذربایجان با این قضایای پیش آمده، دیگر از قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی کنم