Select Page

اولین ورودی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات تورکی آذربایجان دانشگاه تبریز که از سال ۱۳۹۵ تحصیل خود در این رشته را آغاز نموده بودند در روزی تاریخی جشن فارغ التحصیلی خود را برگزار نمودند.
به نقل از فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی در تبریز ، جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان رشته زبان و ادبیات تورکی آذربایجانی ورودی سال ۱۳۹۵ روزگذشته با حضور مدیر گروه این رشته و با رعایت نکات بهداشتی در دانشگاه سراسری تبریز برگزار شد.

گفتنی است این امر در نوع خود یک روز تاریخی برای ادبیات تورکی در آذربایجان می باشد ،چرا که این رشته برای اولین بار در تاریخ جغرافیای ایران در سال ۱۳۹۵ به صورت آکادمیک شروع به فعالیت کرد و این دانشجویان نیز اولین کارشناسان زبان و ادبیات تورکی فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز می باشند.

انتظار می رود با حضور کارشناسان زبان تورکی آذربایجانی، از این پس راه برای فعالیت علمی و ادبی این رشته هموارتر شود و امید به آنکه این روز سرآغازی باشد بر برچیدن ۱۰۰ سال ممنوعیت زبان تورکی در آذربایجان و جغرافیای ایران نام کنونی، رشد و شکوفایی فرهنگ و زبان تورکی آذربایجانی و دیگر زبان‌های جغرافیای ایران.