صفحه اصلی آذربایجان سوال بزرگ/بر اساس استنادات پژوهشگران تاریخی کوروش کبیر؟ وجود خارجی ندارد. استناد اول: ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟