صفحه اصلی آذربایجان بیانیه احمدی نژاد: در دولت من، خزانه خالی نبود؛ دستم باز بود / چرا روحانی در آستانه مذاکره با بیگانگان از خالی بودن خزانه گفت