صفحه اصلی آذربایجان بیمارستان اکباتان همدان نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است