صفحه اصلی آذربایجان تآملی بر ائتنوتوپونیم” بیانلو “_ی بیجار گروس روستای بیانلو[ بیان لو ] یکی از بزرگترین روستاهای توابع دهستان سیلتان بخش مرکزی شهرستان بیجار گروس ( 15 کیلومتری بیجار )