Select Page

دیوان عالی ایران حکم اعدام #امیرحسینمرادی #سعیدتمجیدی و #محمدرجبی سه جوان بازداشت‌شده در جریان #اعتراضاتسراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، را تایید کرد.
حکومتی که هیچگونه مشروعیت بین مردم ندارد ودر حقیقت بر همین اساس منحل است ولی در کمال گستاخی به خود اجازه میدهد مردم را بخاطر اعتراض به حکومت نامشروع دستگیر کرده و برای انها حکم #اعدام هم صادر کند.
جمهوری وحشت، با ریختن خون و گرفتن جان جوانان به حیات پر از کشتار و سرکوب و اعدام خود ادامه می دهد. هزار و پانصد نفر را در خیابان کشتند حالا نوبت بازداشتی‌هاست. اگر بر علیه این حکومت ظلم و جور یکی نشویم، یکی یکی ما را خواهند کشت.