صفحه اصلی آذربایجان تبریز ۲۰۱۸ را از دست دادیم/ حتی خودمان این رویداد را باور نداریم