صفحه اصلی آذربایجان “تجهیزات نظامی زیبا” خاورمیانه را نجات نخواهد داد