صفحه اصلی آذربایجان تراوش دغدغه های شاعرانه نسبت به محیط زیست / از هامون تا ارومیه رونمایی شد