صفحه اصلی آذربایجان محمد مهدی تندگویان مدعی شد: برج میلاد در خطر«کج شدن» و فروریختن