صفحه اصلی آذربایجان تنگی نفس از ارس تا بیستون/ آلودگی در پایتخت اکسیژن اتراق کرده است