صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی تورا سنه نه؟تیراختور -پیروزی اویونوندان دولایی