صفحه اصلی مقالاتزبان و زبان شناسی جایگاه تاریخی زبان ترکی در اصفهان