صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی حقارت گیریشیمی، نیفرت سؤیله‌می