صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی خواب سنگین حاکمان ایران اسلامی و «ستاد محو دریاچه‌ی اورمیه»