صفحه اصلی آذربایجان درحمایت از رییسی: قالیباف انصراف داد