صفحه اصلی آذربایجان دکتر پیرموذن وضعیت زندانهای آذربایجان را به سازمان بهداشت جهانی گزارش داد