صفحه اصلی اقتصادی، سیاسی « راه آهنی از هیچ جا به هیچ جا»