صفحه اصلی اخبارجهان رحیمی: مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد، چند رای بیشتر به نام چمران ثبت شده بود