صفحه اصلی آذربایجان روحانی:مردم به پول و به درآمد 2.5 برابری تخیلی «نه» گفتند