صفحه اصلی آذربایجان روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی: فضای مجازی را نمی توان از زندگی مردم حذف کرد