صفحه اصلی آذربایجان رژیم ایران به جای تندرستی مردم، بر تروریسم سرمایه‌گذاری می‌کند