صفحه اصلی آذربایجان رکورزدنی ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاواتی مصرف برق در کشور