صفحه اصلی آذربایجان رییس قوه قضاییه: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟