صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی زبان مادری، مولفه مشترک خواسته های انسان آذربایجانی