Select Page

زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت خانم رحیمی در پی عدم تامین قرار وثیقه صورت گرفته است.

امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم رحیمی امروز در پی احضار مجدد به دادسرای اوین با صدور قرار وثیقه مواجه شده و به دلیل عدم تامین آن بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی پیشتر در تاریخ ۲۵ مردادماه امسال به عنوان متهم احضار شد. او مدتی بعد برای دومین بار در تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال جهت ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرای اوین احضار شد.