صفحه اصلی آذربایجان سردار جوانی: حامیان تروریست ها در نشست «آستانه» حاشیه نشین بودند