صفحه اصلی اخبارجهان فروش آينده شهر‌ها: سياستگذاري بازتوليد بحران، با سخنراني عباس كاظمي و پرويز صداقت