صفحه اصلی آذربایجان سود مس سونگون در جیب کرمان ضررش به آذربایجان!