Select Page

امروز یکشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا مهرگان, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین در پی سکته مغزی از ناحیه سمت چپ بدن دچار بی حسی شده و از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان ممانعت بعمل آمده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه امروز یکشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا مهرگان, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین در پی ناتوانی در صحبت و عدم توانایی در حرکت دست و پا با برانکارد و بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل شد و با توجه به تایید پزشک بهداری به دلیل سکته مغزی در حال حاضر قادر به راه رفتن و انجام امور شخصی خود نیست و از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان اوین محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری است.