صفحه اصلی مقالات علم الهدی: برخی مقامات داخل خانه سفیر و در حضور زنان سربرهنه قرارداد امضا می‌کنند