صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی غریق دریای سیاه و جلیقه نجات اسرائیلی آن!