صفحه اصلی آذربایجان «فقدان اکبر»؛ چرا هاشمی همیشه نقش «اول» سیاست بود؟