صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی فلسفه قیام 85_ملت تورک دفن اپوزیسیون و فرسنگها جلوتر از تشکیلاتها