صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی لهجه فارسی تهرانی هیچ مزیت نژادپرستانه برای گویندگان آن ایجاد نمی کند