صفحه اصلی آذربایجان متن بیانیه فاش‌کننده و افشاکننده خاتمی/ابراهیم رشیدی محمد خاتمی در اقدامی شایسته طالبان را محکوم کرده