صفحه اصلی آذربایجان مجید انصاری: مردم تفاوت انتقاد سازنده از دولت و تخریب آن را خوب می فهمند